donderdag 29 augustus 2013

Werken vanuit de 5 principes voor natuurgeneeskunde

Mijn persoonlijk werkwijze als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut vanuit deze 5 principes:

1. Energie
In mijn praktijk zal ik aandacht geven aan zowel  je leefpratroon als aan de psychosociale aspecten van je gezondheid. Zo kijken we bijvoorbeeld naar je nachtrust en eet- en drinkgewoonten,  stressgevoeligheid, maar ook naar je ademhaling en spierspanning. Dikwijls wordt relaxatietherapie ingezet in de vorm van ademhalingsoefeningen, technieken van Jacobson, meditatie, visualisatie en energetische ondersteuning. Desgewenst wordt een cd meegegeven om zelf thuis te oefenen in ontspanning. Het algemeen advies is vaak om meer water te drinken, meer te bewegen en buiten te zijn en meer te slapen. Daarnaast kijken we niet alleen naar energie-lekken, maar juist ook naar wat energie geeft. Er is vanuit de holistische visie vooral aandacht voor het gezonde deel van uw lichaam.   

2. Prikkeloverdracht
In de wisselwerking met onze omgeving zijn we geneigd om secundair te reageren. D.w.z. dat we reageren op prikkels van buitenaf, waardoor we ons aanpassen of laten afleiden. De werkelijke prikkels komen in eerste instantie van binnenuit, uit ons hoofd, hart, lichaam. Om die prikkels te herkennen hebben we onze zintuigen nodig. Zien, horen, ruiken, proeven en fysiek ervaren/voelen helpen ons om ons meer bewust te worden van de prikkels. Daarnaast zijn er de prikkels/signalen van ons zesde zintuig, onze intuïtie of Hoger Zelf. Ook hierop kunnen we afstemmen. Mindfullness, meditatie, natuurbeleving, bewust bewegen, stilte en identificatie/des-identificatie kunnen ons helpen. Bij psychische problemen kan EFT of EMDR  of “innerlijk kind werk” helpen om prikkels opnieuw aan te bieden, met een andere intentie.

3. Drainage
Er zal tijdens de behandeling regelmatig aandacht zijn voor gedachten en gevoelens die in de weg zitten. Schuldgevoel kan een belemmerende gedachte zijn, maar ook angst, verdriet, boosheid en jalouzie kunnen emotionele obstakels worden in onze ontwikkeling of bij onze genezing. Daarom is er veel ruimte om stoom af te blazen, zowel fysiek als verbaal. Denk aan middelen als praten, schrijven, schreeuwen, zingen, rammen, dansen, kleien, tekenen, of huilen. Vaak worden creatieve mogelijkheden geboden om zo zonder oordeel of scene te kunnen afvoeren, kwijtraken of loslaten wat je niet meer wilt of kunt dragen. De opluchting, ruimte, die ervaren wordt, omarmen we in liefde. Het brengt ons dichter bij het kind in onszelf: spontaniteit, onbevangenheid en vertrouwen.

4. Voeding
Ieder mens heeft andere voeding nodig, ook als het om geestelijk voedsel gaat. Ik zal geen direkt voedingsadvies geven, maar we kunnen kijken naar alles wat binnenkomt en in hoeverre die input voedend is. Emoties weg-eten, overtuigingen opslurpen, hechten aan verslavende middelen en gewoonten, buitensporig seksueel gedrag, of teveel medicijnen zijn hier voorbeelden van. De verantwoordelijkheid heb je zelf in de keuzes die je maakt. “Gif” of “goed”. Ons lichaam bestaat voor 80 procent uit water, maar in plaats van water nemen we vaak koffie, wijn, bier, frisdranks en light's, energy drink of chocolade. De balans tussen genot en genoeg kun je zelf ontdekken. Ik schrijf geen dieet of medicijnen voor maar help in het communiceren hierover. Geestelijke voeding is datgene waarvan je zelfvertrouwen groeit, je persoonlijkheid sterker wordt en je geest helder.

5. Psyche
Door mijn opleiding en focus, zal de psyche vooral centraal staan. Bij psychosynthese gaat het daarbij om de positieve verbinding. Bij alles wat we op de voorgrond zetten is iets anders dat achterblijft. Door aandacht te geven aan het verborgene plaatsen we dat in het licht van onze geest. We kunnen ons dan ook met onze schaduwkant verbinden en dit in liefde omarmen. Psychosynthese werkt met subpersonen en hun onderlinge dynamiek, met de balans tussen Wil en Liefde, met het verlangen als voertuig van de Ziel, en het Hoger Zelf en haar transpersoonlijke kwaliteiten. Het gaat bij de psyche natuurlijk ook om integratie van ervaringen. Zonder integratie kan ons lichaam geen nieuwe stappen zetten, kunnen onze emoties geen nieuwe stroom vinden en krijgt ons denken geen creatieve vrijheid. Mijn werkwijze als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut wordt gevoed door de volgende therapeutische richtingen en methodieken: Creatieve therapie Drama, Psychosynthese, Cognitieve Therapie,  Relaxatie therapie, Holistisch Energetische therapie. In deze richtingen vinden regelmatig cursussen en bijscholingen plaats.

Ik  werk ervaringsgericht met gecombineerde technieken:
Meditatie, visualisatie, imaginatie, mindfullness, creativiteit, drama, schrijven/dichten, intuïtief tekenen, bewegen, muziek, ervaren,  inzicht geven, opstellingen, EMDR, EFT, energetisch werk en bewust bewegen en beleven.

Vaktherapie

Creatieve therapie is een gerichte therapeutische behandeling die tracht veranderings-, ontwikkelings, en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen bij personen met psychische klachten of stoornissen, lichamelijke handicaps, of cognitieve beperkingen. Het doel van de therapie is de cliënt te leren om binnen gegeven grenzen en mogelijkheden zelf richting aan zijn leven te geven.
In Nederland onderscheidt men vijf vormen van creatieve therapie: muziektherapie, dramatherapie, beeldende therapie, dans therapie, en tuin therapie. In alle vormen staat de potentieel helende werking van het creatief bezig zijn - actief, maar soms ook passief - centraal. De toegepaste middelen worden ontleend aan kunstvormen of, zoals bij tuin therapie, aan het werken met en rond organisch materiaal. Zij vormen de basis van therapeutisch werken. Aan de hand van gerichte methoden wordt hierbij geappelleerd aan de directe emotionele en zintuiglijke beleving van de mens. Het effect kan verwerking, verrijking of inzicht zijn, maar ook verbetering van het cognitieve of lichamelijke functioneren.


Bij 'creatieve verwerking' gaat het niet om praten alleen. Het is ook belangrijk om met andere middelen dan taal uiting te geven aan wat je beleeft, voelt en ervaart. Voordat je uiting geeft aan bijv. je gevoelens (d.m.v. een spel, rol, lied, tekst, dans of beeld) kun je ze eerst verkennen. Je kunt daarvoor gebruik maken van bijv. geleide fantasie en meditatie. Door vorm te geven vanuit jezelf maak je jezelf meer zichtbaar. Er ontstaat voldoende afstand om ernaar te kijken, het erkenning te geven en te delen. Op je eigen manier kun je je ervaringen verwerken en daarmee met je leven verdergaan.

Drama therapie kent veel mogelijkheden om therapeutisch te werken. De analogie tussen illusie en werkelijkheid staat hierin centraal. De therapie is geschikt voor jongeren en volwassenen. Fantasiespel biedt veiligheid en is tevens uitgenodigd. Volwassen spelvormen zoals zingen, rollenspel, gezelschapsspelen , en kunst-zinnige vormen als schrijven en dichten, bieden ook creatieve mogelijkheden. Het is niet belangrijk of iemand talent heeft.
Er kunnen onbewuste en halfbewuste gevoelens en ervaringen worden ontdekt en vormgegeven, maar ook kan er gekozen worden voor een toedekkende en structurerende benadering.

Dramatische expressie reikt veel middelen en mogelijkheden aan. Fantasie en werkelijkheid kunnen elkaar hierin spiegelend ontmoeten. Om dit proces te begeleiden maak ik naast methodieken uit de creatief proces theorie ook gebruik van psychosynthese. Vanuit een persoonlijke visie vind ik het belangrijk dat elke mens erkenning krijgt voor zijn eigen wijze van bestaan. Daarin is ook ruimte voor vragen rond zingeving, spiritualiteit en religie. Symbolen en rituelen zijn naast luisteren en praten belangrijk.

Een creatief therapeut heeft zijn of haar Hogere Beroeps Opleiding tot creatief therapeut gevolgd in één van de vijf media: beeldend, drama, dans, muziek of tuin. De opleiding duurt vier jaar en omvat een theorie- praktijk- en supervisie gedeelte. Ik volgde mijn opleiding op Middeloo te Amersfoort en rondde deze af in 1987.

Psychosynthese

Psychosynthese is een levensbeschouwelijke psychologie ontwikkeld door Roberto Assagioli, een Italiaanse psychiater die o.a. een leerling was van Freud en tijdgenoot van Jung.
Freud is bekend geworden met zijn theorie over het onbewuste en bewuste. Assagioli voegde daar nog een transpersoonlijk "zijn" aan toe, het hogere bewustzijn. Psycho-synthese behoort tot de stroming van de humanistische psychologie.
Sommigen noemen het "de psychologie met een ziel", omdat de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en spiritualiteit, verbonden met het "Hogere Zelf".

Psychosynthese - als behandelingsvorm binnen de psychotherapie - is aan het begin van de vorige eeuw ontwikkeld. Ze streeft naar zelfverwerkelijking; het realiseren van doelen vanuit onze kwaliteiten, het ontdekken van onze ware aard en weg én het harmoniseren van onszelf in relatie met de wereld om ons heen.

Een psychosynthesegids, is iemand die je helpt de weg te vinden. Dat kan begeleidend zijn, maar afhankelijk van de achtergrond van de gids kan dit ook therapeutisch, helend, verzorgend of adviserend zijn. Psychosynthese-therapie gaat vaak uit van een ervaringsgerichte benadering, naast theorie en inzicht. Er wordt gewerkt met de diverse aspecten van de wil, met het bewust worden van je eigen kwaliteiten, het werken met subpersonen in jezelf en hun onderlinge dynamiek. Het helpt je om helderder te denken, gerichter te voelen en lichaam, verstand, gevoel en geest in betere onderlinge balans te brengen. Respect, onvoorwaardelijke liefde en erkenning van wat er is of zichtbaar wordt, bepalen de houding van de psychosynthese gids/therapeut. Ik doe dat op mijn eigen wijze en in mijn eigen kleur.

Werkvormen kunnen zijn: meditatie, visualisatie, ontspanning, tekenen en schrijven, verbeelden, werken met symboliek en ritueel, gedichten, gesprek en rolbeleving.

Een psychosynthese therapeut die vanuit psychosynthese werkt, heeft zelf meestal een eigen zoektocht met behulp van een andere therapeut achter de rug, en heeft kennis en vaardigheden opgedaan via een opleiding. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan Psycho Synthesis Studies, in Ouderkerk aan de Amstel en in 2001 afgerond. Deze opleiding bestaat uit een tweejarige basisopleiding, een tweejarige vervolgopleiding en een aanvullend jaar psychopathologie. Verplichte leertherapie en supervisie maken onderdeel uit van de opleiding. Maar het belangrijkste is misschien wel dat ik mens ben als ieder ander, en de keuze voor uw gids is er daarom één die alleen uzelf kunt maken.

Psychosynthesegidsen hebben geen eigen beroepsvereniging. Ik ben lid van het NGVH+, een berpoepsvereniging voor de andere richtingen in de psychotherapie, die (nog) niet BIG geregistreerd zijn.Bij deze beroepsvereniging zijn ook andere therapeuten aangesloten, zoals Gestalt-, hypno-, creatief en kunstzinnig therapeuten.

woensdag 28 augustus 2013

Haiku's /betekenis en voorbeelden.


Haiku komt van het het woord "hokku" wat "kiem" of kern betekent.
De Haiku is een uitvinding van Tibetaanse monniken die met zo weinig mogelijk woorden een complete gedachte wilden omvatten. Daarbij werd meestal ook een relatie gelegd naar de natuur, of gewerkt met metaforen.
Het rijmschema heeft niets met woorden van doen, maar met lettergrepen. De eerste regel telt vijf lettergrepen, de tweede zeven, de derde weer vijf.
Dit 5 -7- 5 schema zorgt voor de melodie in het korte gedichtje.

Het effect is dat je weinig woorden gebruikt en dus eerder bij de kern komt.
Tegelijkertijd spelen het HIER en NU een belangrijke rol, en de zintuigen. Die zorgen immers voor de ervaring. Therapeutisch gebruik van de HAIKU is daarom helemaal mijn ding.

Haiku's kun je op velerlei thema's schrijven. Ik ben er dol op en schrijf ze soms dagelijks.
In mijn workshops over rouw, pijn en verlies nodig ik cliënten wel uit hun eigen haiku te maken.
Ik doe dan mee. Hier een voorbeeld:

Na een verlies van een dierbare:

Daar zat je altijd
aan de kapstok hangt je jas
met lege mouwen

Een greep uit de zovele haiku's uit de vele Haiku's die ik schreef.

1.

Hoog dansen vlammen. Ik offer een nieuw houtblok, in ruil voor warmte.
 ---------------------------------------
2.
Frisse wind verjaagt, verhit gevallen woorden, in de buitenlucht.
----------------------------------------

3.
Kippen scharrelen. Iemand heeft haantjesgedrag. Ik bak een eitje.
----------------------------------------

4.
Klaproos ga open. Zeg je lied aan het koren, voor je weer dichtklapt.
--------------------------------------- 

5.
Douche over het land, fijne regen streelt het gras, een natte deken.
---------------------------------------
6.

Een koolmees nestelt. Jongen in de waterpomp, een roestig gepiep.
--------------------------------------
7.
Dagen van droogte, de vijver voelt haar bodem, een stinkende dorst.
--------------------------------------
8.
Op het houtblok staat, statig en kraaiend de haan. Geen kip die luistert.
-------------------------------------- 
9.

Te warm is de dag. Met een brandend verlangen, zoek ik verkoeling.

-----------------------------------
10.

Zomerzon breek door. Vandaag pluk ik de dag met bloemen uit de wei.
------------------------------------------
11.
Na de onweersbui, de wereld schoongewassen: Nu nog afdrogen.
-----------------------------------------
12.
Alles is doorweekt. Als liefde in water zit, wil ik niet drogen!
---------------------------------------
13.
Ik hoor je verhaal, maar laat de woorden vliegen, door het open raam.
--------------------------------------
14.
Ik zwem veel baantjes, terwijl ik in gedachten, de zee oversteek.
----------------------------------------
15.
 De lucht vol vogels, in vogelvlucht vliegen ze, zonder te vluchten.
--------------------------------------

Een Haiku leent zich ook goed voor een geboortekaart, rouwkaart of kerstgedachte:

Geboorte:
wij zijn nu met vier
Iris schittert in haar wieg
ster in ons midden
---------------------------------------
Kerst:  
Maria een moeder
barend in een stal, een kind
geboren om te helen.
----------------------------------------
Overlijden:
waar denkt ze aan op
haar eigen begrafenis
begin of einde?

---------------------------------------

Wil je één van mijn haiku;s gebruiken, dan kun je het netjes vragen of mijn naam erbij vermelden.
Maar leuker is het het zelf te proberen. Je zult versteld staan..